Urkund

Urkund är universitetets gemensamma system för plagiatkontroll.

Systeminformation

Urkund är integrerat i systemet för digital tentamen

Nu är Urkund integrerat i WISEflow, systemet för digital tentamen. 

Det innebär att studenter endast behöver lämna in sitt arbete på en plats och att bedömaren enkelt kan ta del av analysrapporten direkt i bedömningsvyn. 

Ingen analysadress behövs, analysrapporter samlas inom tentamenstillfället och mot bedömarens användarkonto.

Integrationen fungerar i följande moduler:

  • FLOWlock (textbaserad salstentamen)
  • FLOWassign (hemtentamen)

Mer information om WISEflow.

Är du osäker på om du har aktiv analysadress kan utbildningsadministratörerna vid din institution och/eller erik.sundstrom@oru.se hjälpa dig kontrollera detta.

Är du anställd och har behov av tillgång till Urkunds databas för att söka fram analysadresser? Kontakta erik.sundstrom@oru.se.

Alla som bedömer inlämnade arbeten kan få en analysadress hos Urkund.  Kontakta erik.sundstrom@oru.se om du vill beställa en analysadress.

Innan du skickar in ditt arbete ska det skickas till Urkund, som är universitetets textmatchningssystem. Det gör man för att kontrollera att du inte har kopierat text på ett otillåtet sätt och att du i övrigt hanterat din källhänvisning korrekt.
Du kan läsa mer på https://www.urkund.com/sv/

Skicka ditt arbete till lärarens analysadress: fornamn.efternamn.oru@analys.urkund.se

Skicka ditt arbete som bifogad fil med e-posten, avsändaren är alltid ”anonym examination”. Arbetet måste omfatta minst 400 tecken och vara skrivet i ett vanligt ordbehandlingsprogram.

Efter ca 15 minuter får du ett kvitto med ett diarienummer från Urkund till din e-postadress. Tillsammans med kvittot får du också information om vad som händer med ditt arbete.  När du skickar in ditt arbete digitalt behöver du bifoga diarienumret. 


Before you submit your exam you must send it to Urkund, which is the text matching system at the University. This is done to ensure that you haven't used text in an illegitimate way and that you handle your citations correctly. For more information, see https://www.urkund.com/

Send the exam to your teacher’s analysis address: firstname.lastname.oru@analys.urkund.se.

Send your exam as an attached file via e-mail, the sender will appear as “anonym examination” (anonymous examination). The document must have at least 400 characters and be written in a word processing program.

After about 15 minutes, a submission receipt with a reference ID will be sent from Urkund to your e-mail address. When you submit your exam digitally you need to attach the reference ID.

Urkund besvarar supportfrågor helgfria vardagar 08:00 till 17:00. 
För teknisk support och användarstöd kontakta:
support@urkund.se
(+46) 08 738 52 10
http://www.urkund.com/se/support

Systemansvarig

Erik Sundström

Tjänstetitel: Supportansvarig Organisation: IT-avdelningen

Profilsida: Erik Sundström

E-post:

Telefon: 019 303021

Rum: L2111